ỨNG CỨU SỰ CỐ

Các sự cố về CNTT có thể gây ra ảnh hưởng rất nặng nề đến hoạt động của doanh nghiệp. Dịch vụ ứng cứu sự cố của BHK hướng đến hỗ trợ doanh nghiệp nhanh chóng xác định nguyên nhân và có phương án hồi phục dữ liệu đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Không chỉ giúp doanh nghiệp phục hồi hoạt động hệ thống CNTT, BHK với gói dịch vụ ứng cứu sự cố còn hướng đến giúp doanh nghiệp xây dựng các giải pháp tăng độ dự phòng cho ứng dụng, dữ liệu, hệ thống nhằm giúp doanh nghiệp giảm thiểu các thiệt hại và ngăn ngừa các sự cố, thảm họa liên quan đến hệ thống CNTT.

Hotline

0833 052 299

Đối tác

BHK