DỊCH VỤ VẬN HÀNH – HỆ THỐNG

BHK xây dựng gói dịch vụ vận hàng hệ thống CNTT với mục tiêu phục vụ các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng các nguồn lực thuê ngoài trong đảm bảo vận hành, bảo mật và tăng hiệu quả đầu tư ứng dụng CNTT.

Với gói dịch vụ vận hành hệ thống, BHK sẽ không chỉ mang đến cho doanh nghiệp nguồn nhân lực có kinh nghiệm mà còn giúp doanh nghiệp triển khai hữu hiệu những quy trình quản lý, bảo mật thông tin theo các chuẩn mực quốc tế với chi phí thấp nhất.

Sử dụng dịch vụ vận hành hệ thống của BHK, doanh nghiệp thiết lập được một nền tảng quản lý, ứng dụng CNTT ổn định – hiệu quả – bảo mật.

Hotline

0833 052 299

Đối tác

BHK